نوای تنبور حق - عدم خشونت شامل حیوانات هم می شود...