نوای تنبور حق - سخنی از مارک تواین...و معرفی کتاب...