نوای تنبور حق - دیوارهای یک کارگاه خیاطی،راوی اند...