نوای تنبور حق - صرف زمان برای کودکان مهم تر است از صرف پول برای آنها...