نوای تنبور حق - پوپ،در باب خود اندیشی،جهان و تاملات فیلسوف...