نوای تنبور حق - کودکی بود که پیش می رفت ،شعری از والت ویتمن...