نوای تنبور حق - آسانسور...طنزی در قالب بحر طویل از ابوالقاسم حالت...