نوای تنبور حق - درونِ درونیاتم رازقی به زیبایی فریدا می شکفد...