نوای تنبور حق - داستانی با نامِ "اولین درسِ ذن"...