نوای تنبور حق - چند قصار از ژان پل،سیلوراستاین و ریلکه...