نوای تنبور حق - از کتاب یادداشت های پنج ساله،نوشته گابریل گارسیا مارکز...