نوای تنبور حق - کلمبوس،اوهایو،داستان کوتاهی از جین ناکس...