نوای تنبور حق - از مجموعه شعر دختر خوبی که شاعر است....