نوای تنبور حق - هفت روز از بهار نود و چار...کو کو...