نوای تنبور حق - تکه ای از کتاب ذن در هنر نویسندگی،اندر آداب نگهداری از فرشته الهام...