نوای تنبور حق - نامه های سرگردان/کارو...تکه ای از نامه ای به یک نقاش...به جورج...