نوای تنبور حق - تکه ای از شعر سلام به دنیا از والت ویتمنSALUT AU MONDE...