نوای تنبور حق - روایت لوری نیکس از آرمان شهر پس از انسان...