نوای تنبور حق - نوای دلنشین تار استاد فرهنگ شریف...