نوای تنبور حق - نقل مطلبی از سایت پندار نیوز با عنوانِ"موبایل روح آشام است"