نوای تنبور حق - گزیده ای از نامه ی کارو به سرشک خنده ها،خنده ی سرشک ها:چارلی چاپلین...