نوای تنبور حق - مستند مزرعه ای که رویید و شهر شد/به کارگردانی یاسر خیر...