نوای تنبور حق - سرود شادی ها...شعری از والت ویتمن...