نوای تنبور حق - برگ هایی از کتابِ یادداشت های پنج ساله،نوشته ی گارسیا مارکز...