نوای تنبور حق - گزیده ای از شاهنامه ی فردوسی...پرواز کیکاووس...