نوای تنبور حق - معرفی کتابی در بابِ عکاسی با عنوانِِ پیام عکس...