نوای تنبور حق - نگاهی به ترجمه فارسی کتاب هنر و وهم...